top of page

Antropología de empresa 

Peritaje Social
  • Facilitar l'adaptació i el compromís dels empleats, mitjançant l'enteniment de la pròpia cultura, símbols valors.

  • Millorar els processos de comunicació interna i presa de decisions, en posar el focus en les dinàmiques culturals subjacents a l'organització, identificant i eliminant barreres de comunicació i millorant la transmissió d'informació entre els diferents nivells jeràrquics i departaments.

  • Potenciar la innovació i la gestió del coneixement, partint d'entendre com circula i es comparteix la informació a l'empresa.

  • Resoldre conflictes laborals i desavinences entre equips i entre persones, analitzant-ne els orígens culturals i els problemes de percepció entre grups.

  • Foment d'un ambient laboral saludable: L'antropologia d'empresa també pot ajudar a crear un ambient laboral saludable i a millorar les relacions entre els empleats, cosa que pot fomentar un millor treball en equip i augmentar la motivació i la satisfacció en el treball.

Els mètodes de recerca etnogràfica proposats per l'antropologia -com l'observació participant, l'anàlisi de narratives i les entrevistes en profunditat- permeten obtenir nous insight sobre els reptes i necessitats reals de les organitzacions per implementar canvis efectius.

treball.JPG

Oferim serveis especialitzats per a empreses públiques i privades que busquen millorar el seu exercici organitzacional a través de l'anàlisi de les seves dinàmiques internes.

Els nostres serveis inclouen la realització de diagnòstics organitzacionals, identificació de problemes i oportunitats de millora, disseny de plans d'acció i  la implementació de solucions. Els nostres serveis contribuiran a :

bottom of page